Mở tài khoản Giao diện Ngo

ng接口开户申请

Để mua ví và chuyển nhượng miễn phí, hãy nhắp vào:

Để ngăn những người dùng xấu không đăng ký đơn hàng, dịch vụ khách hàng trực tuyến có thể đăng ký miễn phí, trong khi những người không phục vụ khách hàng trực tuyến cần những người đó mở tài khoản riêng qua đơn tự động sau (tự dịch vụ tự động có thể được trả tiền để mở cửa thương nhân)

Xin chú ý đến:

 图1非NG官方网站
Hình 1 trang không chính thức
 图2非NG官方网站
Trang web chưa chính thức hình nộm 2

上图图1和图2中的网站非NG官方网站,还有不少这里不一一指出官方目前没任何CN域名和之跑路接口商WCG、CGC和BI以及使用WG等字样的域名,对于其中造成的任何一切财产损失与NG官方关系。

1. Đơn vị tự động nhanh:(通用分数钱包商户)

2. Nhận diện ứng dụng nhanh tự động:(单接口中心钱包商户)

3、免转钱包和转账钱包更改联系客服

4. Đối với những người cần thay đổi kiểu ví (ví chuyển nhượng hay ví không chuyển nhượng) nếu họ cần thay đổi sau lần mua đầu hay lần đầu tiên giới hạn, và có một giới hạn, họ sẽ được xem như là từ bỏ giới hạn hiện thời. Nếu bạn không biết, hãy xem sơ lược hỏi.

商户开户后api接口是永久可以使用的,所有api文档上的游戏均可使用,但对于长时间未使用的商户或者额度低于1000的商户会自动停用,停用之后可以联系开户人重新启用,或者联系官方客服。停用超时后官方有权回收。开户接口不可进行倒卖,使用倒卖或第三方个人私下提供和购买的账户由此出现的一切问题与NG官方免责,造成的损失自行处理和负责。近期具商户投诉和反应目前不少冒充NG官方的个人或者网站,在此请大家留意清楚,商户充值唯一就是商户后台,任何个人提供银行卡、各种支付码要求商户充值的一律视为骗子,受害的是自己,敬请留意、注意、小心。         自己的唯一上级就是开户人,如果联系不到上级,官方郑重提醒请重新到官方渠道开户。商户任何问题咨询都是开户人,为保障各代理商权益,官方客服除开户、代理合作、投诉其他问题不直接面对商户和解答。不少无上级代理的商户经常联系官方客服,不予面对造成的理解错误,这里做下明确说明。商户什么问题请咨询开户人,任何越级咨询官方不予回答。对欺骗商户的代理商,商户可以直接联系skype:[email protected]或者发送邮件,一经查实官方将永久取消其代理资格将严肃处理。

问题普及:

Ghi0

  • Biệt danh (bắt buộc)
  • Email (bắt buộc)
  • Nơi
Ký tên vào
Quản lý Đăng nhập
Không tính toán? Quên mật khẩu?